بخش مهم تنظیمات قالب مدیفای، سربرگ ساز آن می باشد. همانطور که در توضیحات هم مشخص است شما می توانید یک سربرگ را بصورت پیشفرض برای همه برگه های سایت خود انتخاب نمایید. (منظور از سربرگ همان هدر یا Header ...