وردپرس دارای یک فرایند نصب روتین می باشد و برای همه پلتفرم ها به صورت یکسان است. با این حال به صورت تصویری و گام به گام آموزش ها را ارائه می کنیم تا کاربران مبتدی بدون هیچ مشکلی و ...